Page 7 - MATINF Nr. 3
P. 7

Prezentarea Concursului de Informatic˘a ,,Programming

      Day for High School”, Editia a III-a, Pitesti, 18 mai 2019
                                          ,
                             ,


                      1
                                2
      Doru Anastasiu Popescu , Costel B˘alc˘au s , i Doru Constantin        3

        Departamentul Matematic˘a - Informatic˘a
      al Universit˘at , ii din Pites , ti a organizat a treia
      edit , ie a concursului de programare clasic˘a (fo-
      losind limbajele Pascal/C/C++ - Mediul de
      programare Code::Blocks) cu numele ,,Pro-
      gramming Day”. La aceast˘a edit , ie au partici-
      pat elevi de la unit˘at , i s , colare din judet , ele
      Arges, Vˆalcea s , i Olt. ˆ
                   In continuare pre-
      zent˘am problemele date ˆın concurs ˆımpreun˘a
      cu indicat , ii de rezolvare. Acestea au fost ela-
      borate de Conf. univ. dr. Doru Constantin,
      Conf. univ. dr. Doru Anastasiu Popescu,
      Conf. univ. dr. Costel B˘alc˘au - Universita-
      tea din Pites , ti s , i Gabriel Boroghin˘a - student
      la Universitatea Politehnic˘a din Bucures , ti.


        Premiile cˆas , tig˘atorilor au fost sponsorizate de firma ROWEB Development, director general
      Viorel Costea (profesor de Informatic˘a) s , i de firma Velox Logistics Center, director economic
      Adriana Neaga.      Concursul de programare clasic˘a      Acesta a fost organizat pe trei sect , iuni, corespunz˘atoare clasei a IX-a, clasei a X-a s , i claselor a
      XI-a s , i a XII-a. Concurent , ii au avut de rezolvat cˆate dou˘a probleme, fiecare avˆand un punctaj
      de 100 de puncte.

        Clasa a IX-a

        Problema 1 – lanturi
      Se d˘a un tablou bidimensional cu M linii s , i N coloane ˆın care elementele sunt 0 sau 1. Dou˘a
      elemente din tabloul bidimensional sunt vecine dac˘a ele se afl˘a pe aceeas , i linie s , i pe coloane
      consecutive sau pe aceeas , i coloan˘a s , i pe linii consecutive. Definim not , iunea de lant , ca fiind o
      succesiune maximal˘a de cifre egale cu 1, vecine dou˘a cˆate dou˘a.        1
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, dopopan@yahoo.com
        2
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, cbalcau@yahoo.com
        3
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, doru.constantin@upit.ro
                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12