Page 5 - MATINF Nr. 3
P. 5

DIN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
      Prezentarea Concursului de Programare ,,OSF – UPIT

      Hackathon” 2019, Editia I, 15-22 martie 2019
                         ,      Maria Miroiu   1        Compania S.C. OSF Global Services S.R.L., ˆın colaborare cu Departamentul Matema-
      tic˘a-Informatic˘a al Facult˘at , ii de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Informatic˘a din cadrul Universit˘at , ii
      din Pites , ti, a organizat, ˆın perioada 15-22 martie 2019, prima edit , ie a concursului “OSF-UPIT
             ˆ
      Hackathon”. In ziua de 19 martie 2019 a avut loc o ˆıntˆalnire pentru verificarea progresului pro-
      iectului s , i evaluare intermediar˘a, iar jurizarea s , i premierea au avut loc ˆın data de 22 martie 2019.
      Prin acest concurs, s-a ˆıncurajat s , i cultivat gˆandirea creativ˘a s , i spiritul inovativ al student , ilor
      cu preg˘atire specific˘a, completˆandu-se cu not , iuni de leadership, marketing sau management.
        OSF-UPIT Hackathon 2019 s-a adresat student , ilor ˆınmatriculat , i la specializ˘arile Departa-
      mentului Matematic˘a-Informatic˘a din cadrul Universit˘at , ii din Pites , ti. Au participat 38 de
      student , i de la domeniul de licent , ˘a Informatic˘a, respectiv de la programul de masterat ˆın
      limba englez˘a “Advanced Techniques in Information Processing”, grupat , i ˆın 9 echipe
      de cˆate 2-6 membri.
        Consursul de programare a vizat propuneri de solut , ii tehnologice ˆın beneficiul comunit˘at , ii,
      dezvoltˆand o aplicat , ie web sau mobil˘a pentru ˆımbun˘at˘at , irea comunic˘arii dintre prim˘aria
      Pites , ti s , i cet˘at , eni, prin Centralizarea incidentele raportate la nivel de oras , .

        Pentru implementare, se puteau folosi la alegere tehnologii back-end precum: PHP, Python,
      Ruby, NodeJS, Backbone JS, Angular, React JS, Java, .Net, baze de date, Android / iOS,
      Google Firebase s , .a., respectiv tehnologii front-end precum: framework-uri HTML / JS / CSS
      (Bootstrap, Foundation, Material UI, Semantic UI etc), Android / iOS, animat , ii WebGL, Canvas
      sau JS etc.

         Component , a juriului desemnat a fost urm˘atoarea:

        1. conf.univ.dr. Doru Constantin, conf.univ.dr. Doru Anastasiu Popescu, lect.univ.dr. Viorel
         P˘aun, lect.univ.dr. Maria Miroiu - cadre didactice ale Departamentului Matematic˘a-
         Informatic˘a, Universitatea din Pites , ti;
        2. Constantin Neat , ˘a (.NET Team Leader), Claudiu T , icu (Front-Technical Lead), Mihai
         Vˆalcu (Back-End Solution Architect) s , i Dragos , S , erb˘anescu (Front-End Solution Architect)
         - specialis , ti ai companiei OSF Global Services.


        Juriul a stabilit urm˘atoarele criterii de evaluare a proiectelor: prezentarea proiectului,
      gradul de complexitate s , i funct , ionalitate a aplicat , iei, nivelul UX, calitatea codului, nivelul de
                                          ˆ
      creativitate, documentat , ia tehnic˘a s , i documentat , ia pentru testare. In urma aplic˘arii acestor
        1
        Lect. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, maria.miroiu@gmail.com

                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10