Page 6 - MATINF Nr. 7
P. 6

6      del Seminario Matematico della Universit`a di Padova), precum s , i alte articole reprezentative ˆın
      jurnale sau conferint , e nat , ionale s , i internat , ionale aferente domeniului matematic˘a. De asemenea,
      domnul profesor a sprijinit s , i a contribuit pe deplin la dezvoltarea Revistei Departamentului de
      Matematic˘a s , i Informatic˘a MATINF, precum s , i a Revistei de matematic˘a ,,Marinescu-Ghemeci
      Octavian”, editat˘a ˆın colaborare cu Liceul ,,S , tefan Diaconescu” Potcoava.

        ˆ
        In memoria tuturor, domnul profesor Stelian-Corneliu Andronescu r˘amˆane as , a cum a fost
      cunoscut s , i pret , uit de student , i, masteranzi, doctoranzi, colegi din cadrul Universit˘at , ii s , i colabo-
      ratori nat , ionali s , i internat , ionali: o personalitate distins˘a, caracterizat˘a printr-o impresionant˘a
      erudit , ie, seriozitate, colegialitate s , i un caracter deschis s , i generos, cu o conduit˘a exemplar˘a de
      cercet˘ator s , i profesor.

        Pentru departamentul nostru este o imens˘a lovitur˘a, nu doar din punct de vedere profesional
      s , i s , tiint , ific, cˆat s , i - de fapt chiar mai ales - pe plan uman, sentimental, pentru c˘a pierderea unui
      as , a coleg s , i prieten drag nu poate fi cuantificat˘a sau compensat˘a. Cine ne va mai spune poves , ti,
      ˆın pauzele dintre ore, despre geniul lui Napoleon sau despre fotbalul din vremurile bune? Cine
      ne va mai descret , i frunt , ile cu snoave din copil˘arie, precum aceea cu preotul buimac care, rugat
                                 ˆ
      de credincios , i s˘a vin˘a la biseric˘a pentru slujba de Inviere, le spune ,,Merget , i cu Domnul, o
      facem mˆaine”? Sau cu amintirile memorabile despre doi oameni pe care ˆıi venera, tat˘al (s , ef de
      ocol silvic) s , i conduc˘atorul de doctorat. L˘audˆandu-se acas˘a cu num˘arul de goluri ˆınscrise, este
      ˆıntrebat de tat˘a: ,,Cornele, dar Dudu s , tie? Ai grij˘a c˘a deja l-ai dep˘as , it, s˘a nu se supere pe tine”.
      Iar academicianul Nicolae Popescu, ˆınsot , ind prin anii 80 o delegat , ie de matematicieni japonezi
      ˆın trenul Bucures , ti-Craiova, cˆand aces , tia observ˘a c˘a toat˘a localitatea traversat˘a a intrat brusc ˆın
      bezn˘a, le prezint˘a urm˘atoarea explicat , ie, l˘asˆandu-i mut , i de admirat , ie pe vizitatori: ,,Acesta este
      un obicei la noi, ca la ora 20.00 s˘a stingem cu tot , ii lumina pentru a proteja resursele naturii”.
      S , i cine se va mai uita apoi la ceas s , i ne va spune c˘a este f˘ar˘a un minut, deci trebuie s˘a mergem
      la ore, pornind primul spre sala de curs?

        Prin trecerea ˆın nefiint , ˘a a domnului profesor Stelian-Corneliu Andronescu, matematica
      romˆaneasc˘a pierde un reprezentant de valoare, iar comunitatea academic˘a arges , ean˘a un profesor
      s , i un om de s , tiint , ˘a d˘aruit educat , iei universitare, de ˆınalt˘a calitate s , i profesionalism.

        Dumnezeu s˘a-l odihneasc˘a ˆın pace!
        Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a, Universitatea din Pites , ti
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11