Page 5 - MATINF Nr. 7
P. 5

In memoriam: Lector univ. dr. Stelian-Corneliu

      Andronescu (1968-2021)
        ˆ
        In data de 25.10.2021 a plecat dintre noi,
      la vˆarsta de doar 53 de ani, domnul profesor
      Stelian-Corneliu Andronescu, membru remar-
      cabil al comunit˘at , ii academice arges , ene, de
      peste dou˘a decenii.

        Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a
      ˆıs , i exprim˘a regretul profund pentru pier-
      derea domnului profesor, un matematician
      des˘avˆars , it care a contribuit substant , ial la
      dezvoltarea Catedrei de Matematic˘a s , i a De-
      partamentului Matematic˘a-Informatic˘a din
      Facultatea de Matematic˘a-Informatic˘a s , i Fa-
      cultatea de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Infor-
      matic˘a din cadrul Universit˘at , ii din Pites , ti.        Prin activitatea desf˘as , urat˘a, domnul profesor Stelian-Corneliu Andronescu a fost un model
      de dasc˘al s , i cercet˘ator, a c˘al˘auzit pas , ii a zeci de generat , ii de student , i, contribuind la preg˘atirea
      s , tiint , ific˘a de nivel superior a acestora, oferind un adev˘arat model de rigoare s , i profesionalism s , i
      pentru colegii mai tineri din departament.
        Domnul profesor Stelian-Corneliu Andronescu s-a n˘ascut la data de 15.06.1968 ˆın judet , ul
      Gorj. A absolvit s , coala general˘a ˆın comuna natal˘a, Baia de Fier, apoi Liceul teoretic din Novaci,
      participˆand cu succes la etapele nat , ionale ale Olimpiadei de Matematic˘a s , i concursului Gheorghe
      T , it , eica. A urmat apoi cursurile Universit˘at , ii de Vest din Timis , oara, Facultatea de Matematic˘a-
      Informatic˘a, specializarea Matematic˘a, absolvind s , i studiile de masterat la aceeas , i facultate. A
      obt , inut doctoratul ˆın matematic˘a la Institutul de Matematic˘a al Academiei Romˆane ˆın anul
      2001, cu lucrarea ,,Contribut ,ii la studiul complet˘arii spectrale p-adice a numerelor algebrice”
      avˆandu-l drept coordonator s , tiint , ific pe Acad. dr. docent Nicolae Popescu, unul dintre cei
      mai mari matematicieni romˆani. S , i-a ˆınceput cariera ca preparator universitar (1996-1998)
      la Facultatea de S , tiint , e, Catedra de Matematic˘a-Informatic˘a din Universitatea din Pites , ti,
      continuˆand apoi asistent universitar (1998-2002) s , i lector universitar (2002-2021) la Facultatea
      de Matematic˘a-Informatic˘a, respectiv Facultatea de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Informatic˘a
                          ˆ
      din cadrul Universit˘at , ii din Pites , ti. In aceast˘a perioad˘a s , i-a dedicat priceperea, d˘aruirea s , i
      energia atˆat ˆın activitatea didactic˘a (a sust , inut cursuri s , i seminarii la mai multe discipline
      precum Algebr˘a, Complemente de algebr˘a, Algebr˘a computat ,ional˘a, Teoria numerelor, Analiz˘a
      complex˘a, etc.), cˆat s , i ˆın activitatea s , tiint , ific˘a prin publicarea unor c˘art , i s , i culegeri, a mai
      multor articole ˆın reviste de cel mai ˆınalt rang ˆın cotarea ISI (Open Mathematics, Rendiconti


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10