Page 5 - MATINF Nr.2
P. 5

DIN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
      Prezentarea Concursului de Informatic˘a ,,Programming

      Day for High School”, Editia a II-a, Pitesti, 12 mai 2018
                                         ,
                             ,

                      1
                                2
      Doru Anastasiu Popescu , Costel B˘alc˘au s , i Doru Constantin        3

        Departamentul Matematic˘a - Informatic˘a
      al Universit˘at , ii din Pites , ti a organizat a doua
      edit , ie a concursului de programare clasic˘a
      (folosind limbajele Pascal/C/C++ - Mediul
      de programare Code:Blocks) cu numele ,,Pro-
      gramming Day”. La aceast˘a edit , ie au parti-
      cipat elevi de la unit˘at , i s , colare din judet , ele
      Arges , , Olt s , i Vˆalcea.

        Premiile cˆas , tig˘atorilor au fost sponsorizate de firma ROWEB Development, director general
      Viorel Costea (profesor de Informatic˘a) s , i de firma Velox Logistics Center, director economic
      Adriana Neaga.      Concursul de programare clasic˘a


      Acesta a fost organizat pe trei sect , iuni, corespunz˘atoare clasei a IX-a, clasei a X-a s , i claselor a
      XI-a s , i a XII-a. Concurent , ii au avut de rezolvat cˆate dou˘a probleme, fiecare avˆand un punc-
                 ˆ
      taj de 100 de puncte. In continuare prezent˘am problemele dateˆın concurs s , i indicat , ii de rezolvare.


        Clasa a IX-a

        Problema 1 – divgame
      Adina s , i Mihai joac˘a un joc. Adina ˆıi arat˘a lui Mihai un s , ir de n numere naturale nenule
      a 1 , a 2 , . . . , a n s , i un num˘ar natural k. Mihai are voie s˘a fac˘a zero, una sau mai multe operat , ii
      de tipul: selecteaz˘a un num˘ar din s , ir s , i ˆıl ˆımparte la un divizor al s˘au mai mic sau egal cu
      k. Pentru a cˆas , tiga, Mihai trebuie s˘a obt , in˘a la final un s , ir de numere care au cel mai mare
      divizor comun egal cu 1 (cu alte cuvinte, s˘a nu existe un num˘ar ˆıntreg d > 1 care s˘a divid˘a toate
      numerele din s , irul final).
        Cerint , ˘a

        Deoarece Adinei ˆıi place cifra 3, ea ˆıi va da lui Mihai 3 s , iruri, de lungimi nu neap˘arat egale.
      Cunoscˆand aceste s , iruri s , i num˘arul k, se cere:
        1
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, dopopan@yahoo.com
        2
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, cbalcau@yahoo.com
        3
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, doru.constantin@upit.ro
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10