Page 9 - MATINF Nr.2
P. 9

Concursul de Informatic˘a Programming Day                            9        Clasa a X-a

        Problema 1 – accesibil
      ˆ
      Intr-un sat de form˘a dreptunghiular˘a, cu dimensiunile n × m, exist˘a mai multe terenuri. Un
      teren reprezint˘a o zon˘a format˘a din parcele de dimensiune 1×1 vecine pe orizontal˘a sau vertical˘a
      (ˆıntre oricare dou˘a parcele exist˘a un drum format din deplas˘ari pe orizontal˘a s , i/sau vertical˘a
      care s˘a treac˘a numai prin acel teren).

        Fiecare teren este reprezentat pe hart˘a printr-un num˘ar natural, mai exact fiecare parcel˘a
      apart , inˆand terenului este marcat˘a prin num˘arul respectiv. Deoarece administrat , iei locale nu-i
      plac numerele mari, aceasta a decis c˘a pot exista mai multe terenuri identificate prin acelas , i
      num˘ar, cu condit , ia ca aceste terenuri s˘a nu fie vecine (s˘a nu aib˘a parcele vecine pe orizontal˘a
      sau pe vertical˘a), astfel ˆıncˆat s˘a nu existe nicio confuzie.

        Unele terenuri sunt pozit , ionate bine, altele mai put , in bine. Fiecare locuitor ˆıs , i dores , te s˘a
      poat˘a s˘a ajung˘a din exteriorul satului la terenul s˘au, f˘ar˘a a trece peste terenul altui locuitor,
      adic˘a s˘a existe un drum de la orice parcel˘a a terenului s˘au la una din cele patru margini ale
      satului, drum care s˘a treac˘a numai prin parcele ale terenului s˘au. Un astfel de teren se numes , te
      accesibil s , i este visul fiec˘arui locuitor.

        Cerint , ˘a
        Dˆandu-se harta satului, sub forma unei matrice n × m ce cont , ine pe fiecare pozit , ie cˆate un
      num˘ar de identificare, s˘a se determine:


        1. num˘arul de terenuri din sat;
        2. num˘arul de terenuri accesibile.

        Date de intrare

        Fis , ierul de intrare accesibil.in cont , ine pe prima linie un num˘ar natural p. Pentru toate
      testele de intrare, num˘arul p poate avea doar valoarea 1 sau 2.

        Pe a doua linie se afl˘a numerele n s , i m separate printr-un spat , iu.

        Pe urm˘atoarele n linii se afl˘a cˆate m numere descriind harta satului.

        Date de ies , ire
        Dac˘a valoarea lui p este 1, se va rezolva numai punctul 1) din cerint , ˘a.
        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire accesibil.out se va scrie un singur num˘ar natural repre-
      zentˆand num˘arul de terenuri din sat.
        Dac˘a valoarea lui p este 2, se va rezolva numai punctul 2) din cerint , ˘a.

        ˆ
        In acest caz, ˆın fis , ierul de ies , ire accesibil.out se va scrie un singur num˘ar natural repre-
      zentˆand num˘arul de terenuri accesibile.

        Restrict , ii s , i preciz˘ari

        1. 3 ≤ n, m ≤ 1000
        2. 0 ≤ valorile de pe hart˘a ≤ 100
        3. Pentru rezolvarea corect˘a a cerint , ei 1 se acord˘a 50% din punctaj
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14