Page 7 - MATINF Nr. 1
P. 7

Prezentarea Departamentului Matematic˘a-Informatic˘a                      7         tului, ˆın activitatea de cercetare s , tiint , ific˘a s , i de publicare, prin prezentarea rezultatelor
         cercet˘arii s , i a experient , ei s , tiint , ifice acumulate prin participarea la conferint , e nat , ionale s , i
         internat , ionale de specialitate.

        ˆ
        In acest context, programele de studii universitare din domeniile Matematic˘a s , i Informatic˘a
      contribuie la ˆındeplinirea misiunii facult˘at , ii s , i aduce elemente de specificitate s , i oportunitate,
      dup˘a cum rezult˘a din obiectivele generale s , i din obiectivele specifice ale fiec˘arui program de
      studiu.

        Obiectivele generale al programelor de studii universitare se pot sintetiza astfel:

        1. asigurarea unei preg˘atiri de ˆınalt nivel a student , ilor ˆın domeniile matematic˘a s , i informatic˘a,
         astfel ˆıncˆat aces , tia s˘a poat˘a ocupa un loc de munc˘a ˆın ˆınv˘at , ˘amˆant (profesor de matematic˘a,
         informatic˘a sau tehnologia informat , iei), ˆın mediul socio-economic (analist programator,
         administrator de ret , ele, proiectant sisteme informatice, statistician etc.) sau s˘a fie capabili
         a continua studiile ˆın cadrul masteratelor din universitatea noastr˘a sau din alte universit˘at , i
         (din t , ar˘a sau din str˘ain˘atate);
        2. formarea de specialis , ti cu ˆınalt˘a calificare, cu competent , e bine definite ˆın domeniul
         tehnologiilor informat , ionale s , i al sistemelor informatice, pentru mediul de afaceri, ˆın toate
         tipurile de activit˘at , i economico-sociale, la un nivel compatibil cu cel din UE, cˆat s , i cadre
         necesare ˆınv˘at , ˘amˆantului;
        3. adaptarea ofertei educat , ionale la evolut , ia structural˘a a mediului economic romˆanesc;
        4. integrarea ˆın ret , ele universitare nat , ionale s , i internat , ionale pe criterii de performant , ˘a s , i
         complementaritate;
        5. sust , inerea accesului absolvent , ilor la oportunit˘at , ile existente pe piat , a muncii nat , ionale s , i
         europene;
        6. prestarea de activit˘at , i specifice solicitate de beneficiari ˆın condit , ii comerciale competitive.


        La nivelul Departamentului Matematic˘a-Informatic˘a funct , ioneaz˘a Centrul de Cercetare
      ,,Modele de calcul si metodologii de programare” (MCMP). Planul de cercetare al
      Centrului de Cercetare include o serie de obiective s , i de activit˘at , i, structurate pe direct , ii de
      cercetare, teme de cercetare s , i colective de cadre didactice.

        Obiectivele principale ale planului de cercetare vizeaz˘a ˆımbun˘at˘at , irea calit˘at , ii activit˘at , ii ˆın
      cercetare prin:

        - eficientizarea activit˘at , ii de cercetare s , tiint , ific˘a a cadrelor didactice din Departamentul
      Matematic˘a-Informatic˘a, prin orientarea activit˘at , ilor specifice pe direct , iile prioritare stabilite la
      nivel nat , ional;

        - realizarea unor programe de cercetare cu implicat , ii directe asupra moderniz˘arii s , i eficien-
      tiz˘arii bazei materiale a facult˘at , ii, prin participarea la competit , iile de proiecte de cercetare
      nat , ionale s , i internat , ionale;
        - implicarea unui num˘ar tot mai mare de student , i, masteranzi s , i doctoranzi ˆın activitatea de
      cercetare;

        - identificarea s , i realizarea unor noi colabor˘ari cu firme software sau alt , i parteneri din mediul
      socio-economic ˆın vederea valorific˘arii potent , ialului de cercetare;

        - realizarea unor colective de cercetare interdisciplinar˘a, ˆın colaborare cu alte institut , ii de pe
      plan nat , ional s , i internat , ional.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12