Page 6 - MATINF Nr. 1
P. 6

6                                         D. Constantin      s , tiint , ific˘a adecvat˘a atestat˘a prin studiile de licent , ˘a s , i/sau doctorat ˆın domeniile disciplinelor
      predate.

        Programele de studii universitare de licent , ˘a, masterat s , i doctorat gestionate, ˆın prezent, de
      Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a sunt sintetizate ˆın urm˘atorul tabel.
            1. Domenii de licent , ˘a s , i programe de studii universitare de licent , ˘a
          Domeniul de     Programul de         Statutul    Cifra Aracis de
           licent , ˘a      studii        programului    s , colarizare
         Informatic˘a     Informatic˘a       Acreditat      100
         Matematic˘a     Matematic˘a        Acreditat      30
                 2. Programele de studii universitare de masterat
                                   Statutul    Cifra Aracis de
              Programul de studii          programului    s , colarizare

          Tehnici avansate pentru prelucrarea
          informat , iei (Advanced Techniques for     Acreditat    50
             Information Processing)
         Modelarea, proiectarea si managementul
                                   Acreditat    50
               sistemelor software
           Matematic˘a aplicat˘a              Acreditat    50
          Matematic˘a didactic˘a              Acreditat    50
                 3. Programele de studii universitare de doctorat
              Programul de studii               S , coala Doctoral˘a
               Informatic˘a             S , coala doctoral˘a de Informatic˘a
               Matematic˘a             S , coala doctoral˘a de Matematic˘a

        ˆ
        In concordant , ˘a cu misiunea Universit˘at , ii, prezentat˘a ˆın Carta Universit˘at , ii din Pites , ti
      s , i cu solicit˘arile actuale de pe piat , a fort , ei de munc˘a regionale s , i nat , ionale, Departamentul
      Matematic˘a-Informatic˘a din cadrul Facultat˘at , ii de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Informatic˘a are
      urm˘atoarele misiuni didactice s , i de cercetare s , tiint , ific˘a:

        1. asigurarea pentru fiecare program de studiu a unor planuri de ˆınv˘at , ˘amˆant s , i programe
         analitice adecvate, care s˘a permit˘a recunoas , terea competent , elor obt , inute, atˆat ˆın t , ar˘a cˆat
         s , i ˆın str˘ain˘atate;
        2. preg˘atirea de specialis , ti de performant , ˘a care s˘a fie capabili a asigura dezvoltarea societ˘at , ii
         informat , ionale din Romˆania ˆın contextul integr˘arii t , ˘arii noastre ˆın Comunitatea European˘a;
        3. participarea la programe europene de mobilitate a student , ilor s , i a cadrelor didactice;
        4. formarea de specialis , ti cu ˆınalt˘a calificare ˆın domeniile informatic˘a s , i matematic˘a, la un
         nivel compatibil cu cel din UE, cˆat s , i cadre didactice necesare ˆınv˘at , ˘amˆantului nat , ional s , i
         internat , ional ˆın domeniile matematic˘a s , i informatic˘a;
        5. preg˘atirea psiho-pedagogic˘a s , i metodic˘a adecvat˘a pentru exercitarea funct , iei de profesor
         ˆın ˆınv˘at , ˘amˆantul preuniversitar s , i universitar;
        6. formarea de specialis , ti ˆın domeniile matematic˘a s , i informatic˘a, profesori de matematic˘a,
         profesori de informatic˘a, matematicieni, informaticieni, etc;
        7. asigurarea preg˘atirii continue ˆın domeniile matematic˘a s , i informatic˘a;
        8. efectuarea de servicii sociale s , i culturale pentru membrii comunit˘at , ii academice s , i din afara
         ei, prin dezvoltarea s , i difuzarea valorilor culturale, s , tiint , ifice, realizarea echilibrului necesar
         ˆıntre cultura s , tiint , ific˘a, tehnologic˘a s , i umanist˘a, schimbarea mentalit˘at , ilor s , i atitudinilor,
         promovarea relat , iilor internat , ionale;
        9. valorificarea potent , ialului s , tiint , ific pe care-l reprezint˘a cadrele didactice ale departamen-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11