Page 5 - MATINF Nr. 1
P. 5

DIN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
      Prezentarea Departamentului Matematic˘a-Informatic˘a
      Doru Constantin    1        ˆ
        Inv˘at , ˘amˆantul superior din Pites , ti a debutat ˆın anul 1962 prin ˆınfiint , area Institutului Pedago-
                                                 ˆ
      gic din Pites , ti. Din anul 1974 Institutul Pedagogic s-a transformat ˆın Institutul de Inv˘at , ˘amˆant
      Superior Pites , ti, iar ˆın cadrul acestuia a funct , ionat specializarea Matematic˘a.

        Universitatea din Pites , ti, ca institut , ie de ˆınv˘at , ˘amˆant superior cu statut juridic propriu, a fost
                        ˆ
                                             ˆ
      ˆınfiint , at˘a prin ordinul Ministerului Inv˘at , ˘amˆantului nr. 4844 / 22.03.1991. In cadrul Facult˘at , ii
      de S , tiint , e au funct , ionat specializ˘arile Matematic˘a s , i Matematic˘a-Informatic˘a, iar din anul 2002
      s-a acreditat programul de studii universitare de licent , ˘a Informatic˘a.

        Facultatea de Matematic˘a-Informatic˘a a fostˆınfiint , at˘aˆın 2002, iar din 2016ˆın urma procesului
      de reorganizare administrativ˘a a Universit˘at , ii din Pites , ti, ˆın conformitate cu H.G. 654/2016, a
      format ˆımpreun˘a cu entit˘at , ile anterioare reprezentate de Facultatea de S , tiint , e s , i de Facultatea
      de Educat , ie Fizic˘a s , i Sport, facultatea actual˘a denumit˘a Facultatea de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a
      s , i Informatic˘a.

        Facultatea de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Informatic˘a (F.S , .E.F.I.) este ˆın prezent alc˘atuit˘a
      din 5 departamente (Matematic˘a-Informatic˘a, S , tiint , e ale Naturii, Ingineria Mediului s , i S , tiint , e
      Ingineres , ti Aplicate, Asistent , ˘a Medical˘a s , i Kinetoterapie, Educat , ie Fizic˘a s , i Sport) la care
      predau peste 130 de cadre didactice titulare s , i asociate.

        Facultatea de S , tiint , e, Educat , ie Fizic˘a s , i Informatic˘a organizeaz˘a, coordoneaz˘a s , i verific˘a
      activitatea de producere, de transmitere s , i de valorificare a cunoas , terii ˆın 13 programe de studii
      universitare de licent , ˘a, 10 programe de studii universitare de masterat, 4 programe de studii
      universitare de doctorat s , i 4 programe de studii postuniversitare de conversie profesional˘a active
      ˆın anul universitar curent. De asemenea, ˆın cadrul facult˘at , ii sunt acreditate 2 programe de
      studii universitare de masterat cu predare ˆın limb˘a str˘ain˘a (un program de studii universitare
      de masterat ˆın limba englez˘a ˆın domeniul Informatic˘a s , i unul ˆın limba francez˘a ˆın domeniul
      Educat , ie Fizic˘a s , i Sport).

        Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a (D.M.I.) ofer˘a posibilitatea dezvolt˘arii s , tiint , ifice
      la nivel superior prin oferta educat , ional˘a ce cuprinde: 2 programe de studii universitare de
      licent , ˘a (ˆın domeniile Informatic˘a s , i, respectiv, Matematic˘a), 4 programe de studii universitare
      de masterat (ˆın domeniile Informatic˘a s , i, respectiv, Matematic˘a), precum s , i 2 programe de
      studii universitare de doctorat (ˆın domeniile Informatic˘a s , i, respectiv, Matematic˘a).
        ˆ
        In Departamentul Matematic˘a-Informatic˘a activit˘at , ile didactice de specialitate din cadrul
      programelor de studii universitare de licent , ˘a, masterat s , i doctorat ˆın domeniile Matematic˘a s , i
      Informatic˘a sunt acoperite de peste 30 de cadre didactice titulare s , i asociate care au preg˘atirea

        1
        Conf. univ. dr., Universitatea din Pites , ti, doru.constantin@upit.ro

                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10