Page 17 - REVISTA MATINF Nr. 5
P. 17

Complexitatea algoritmului de sortare prin interclasare (mergesort)              17



      chei redundante.



                                1?2
                           ≤           >


                       1?3                 2?3
                    ≤      >            ≤      >

                  2?3       (3,1,2)      1?3       (3,2,1)

                ≤      >            ≤      >

             (1,2,3)      (1,3,2)      (2,1,3)      (2,3,1)



      Observat ,ia 1. Procedura de interclasare poate fi us , or ˆımbun˘at˘at , it˘a, eliminˆand copierile inutile
      ˆın vectorul intermediar B s , i ˆınapoi ˆın vectorul A ale componentelor r˘amase necopiate (la ies , irea
                                        ˆ
      din ciclul while) ˆın una dintre cele dou˘a subsecvent , e interclasate. In acest sens, putem renunt , a
      la ciclul for q = j, u, deoarece elementele r˘amase necopiate ˆın a doua subsecvent , ˘a sunt deja
      pe pozit , iile bune, deci nu are rost s˘a le mai copiem ˆın B. De asemenea, elementele r˘amase
      necopiate ˆın prima subsecvent , ˘a pot fi copiate direct pe ultimele pozit , ii ale secvent , ei (a p , . . . , a u )
      (ˆın ordine invers˘a, pentru a evita pierderea valorilor unor componente prin suprapunere), f˘ar˘a a
      le mai copia ˆın B; pentru aceasta, putem ˆınlocui ciclul for q = i, m cu:

        for q = m, i, −1 do
          A[u + q − m] ← A[q];

      Observat ,ia 2. Implementarea aleas˘a pentru algoritmul de sortare prin interclasare este una
      recursiv˘a, ˆın care solut , ia problemei apeleaz˘a solut , iile subproblemelor de dimensiuni mai mici,
                                            ˆ
      adic˘a foloses , te strategia Divide et Impera ˆın varianta top-down. In cazul acestei vari-
      ante este important c˘a subproblemele sunt disjuncte s , i astfel calculul necesar rezolv˘arii unei
      subprobleme nu este reluat prin apelarea repetat˘a a acesteia (ceea ce ar conduce la un timp
      de calcul exponent , ial, as , a cum se ˆıntˆampl˘a la utilizarea acestei variante ˆın rezolvarea unor
      probleme prin metoda program˘arii dinamice). Ment , ion˘am c˘a algoritmul poate fi descris s , i
      implementat s , i iterativ, utilizˆand varianta bottom-up a strategiei Divide et Impera, ˆın
      care subproblemele se rezolv˘a ˆın ordinea cresc˘atoare a dimensiunii lor. Aceast˘a variant˘a este
      mult mai eficient˘a ˆın cazul program˘arii dinamice, cˆand subproblemele se suprapun, dar ˆın cazul
      sort˘arii prin interclasare are aceeas , i complexitate ca s , i varianta noastr˘a, de tip top-down. Mai
      multe detalii privind implementarea s , i complexitatea acestor dou˘a forme, precum s , i a altor
      variante ale algoritmului de sortare prin interclasare, pot fi g˘asite ˆın [9] s , i [8].




      Complexitatea algoritmului


      Teorema 1 (complexitatea algoritmului de sortare prin interclasare). Algoritmul de
      sortare prin interclasare a unui vector cu n componente are complexitatea Θ(n log n).
                                                2

      Demonstrat¸ie. Fie T(n) timpul de execut , ie al algoritmului SORTINT(A, 1, n). Vom demonstra
      c˘a T(n) = Θ(n log n) prin dou˘a metode.
                2
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22